Dokumenti udruge - No Limits - Udruga za promicanje dostupnog turizma

GLAVNI IZBORNIK

Go to content

Dokumenti udruge

NO LIMITS
Statut udruge...
Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (′′Narodne novine′′ broj 74/2014; dalje: Zakon), Osnivačka Skupština  “Udruge za promicanje dostupnog turizma No Limits” na sjednici održanoj 25. svibnja 2018.,  donijela je

STATUT UDRUGE ZA PROMICANJE DOSTUPNOG TURIZMA NO LIMITS

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1
Ovim se statutom  (dalje:  Statut)  uređuje  naziv  Statuta “Udruge za promicanje dostupnog turizma No Limits” (u  daljnjem  tekstu:  Udruga),  skraćeni  naziv,  naziv  na  stranom  jeziku, skraćeni naziv na  stranom  jeziku;  sjedište  Udruge;  zastupanje, izgled  pečata  Udruge; ciljevi Udruge; područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima;  ciljane skupine Udruge; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge;  gospodarske djelatnosti Udruge sukladno zakonu;  način osiguranja  javnosti  djelovanja  Udruge;  uvjeti  i  način  učlanjivanja  u Udrugu,  prestanak članstva,  prava,  obveze  i  odgovornosti  članova,  stegovna odgovornost  članova  i  način vođenja popisa članova; tijela Udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti,   način   odlučivanja  i  trajanje   mandata  u tijelima   upravljanja   te   način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora Udruge; prestanak postojanja Udruge;  imovina  Udruge,  te  način  stjecanja  i raspolaganja  imovinom  Udruge;  postupak  s imovinom  u  slučaju  prestanka  Udruge; način  rješavanja  sporova  i  sukoba  interesa  unutar Udruge  i  druga  pitanja  od  značaja za  udrugu. Izrazi koji se koriste u ovome Statutu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.
U Udrugu se slobodno i dobrovoljno udružuju građani i pravne osobe s namjerom ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruge. Naziv Udruge glasi: Udruga za promicanje dostupnog turizma No Limits Skraćeni naziv Udruge glasi: UPDT No Limits Naziv Udruge na engleskom  jeziku glasi: Association for Promoting Accessible Tourism No Limits Skraćeni naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: APAT No Limits

Članak 3
Sjedište Udruge je na adresi Čučak 7a, 51312 Brod Moravice. Odluku  o  promjeni  sjedišta,  adresi  i  promjeni  adrese  sjedišta  Udruge  donosi  Skupština Udruge (dalje: Skupština). Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.
U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva Udruga se može udruživati s drugim udrugama u saveze, zajednicu, mrežu i druge oblike udruživanja. Udruga se može učlanjivati u međunarodne udruge i druge organizacije. Udruga ima svojstvo pravne osobe i upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 4.
Udrugu  zastupaju  predsjednik  Udruge  (dalje:  Predsjednik) i  dopredsjednik  Udruge (dalje: Dopredsjednik). Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge. Osobe ovlaštene za zastupanje;
 • odgovaraju za zakonitost rada Udruge,
 • vode poslove Udruge sukladno odlukama skupštine, ako statutom nije drukčije propisano,
 • odgovorne su za podnošenje prijedloga godišnjeg financijskog izvješća Skupštini,
 • dostavljaju zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • sklapaju ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,
 • obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Udruge.

Članak 5
Udruga ima pečat. Pečat Udruge je Pečat društva kvadratnog je oblika, dimenzija 14 x 38 mm u kojem je većim slovima ispisano „NO LIMITS“. Ispod toga piše Udruga za promicanje dostupnog turizma. Pečat čuva Predsjednik. Pečat su ovlašteni koristiti Predsjednik i dopredsjednik, te drugi članovi Udruge koje Predsjednik ovlasti.

II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA, CILJANE SKUPINE I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.
Područje djelovanja udruge sukladno ciljevima, odnosi se na ljudska prava i socijalnu djelatnost. Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja turističke ponude dostupnog turizma. Dostupan turizam se odnosi na turističke proizvode i usluge namijenjene osobama sa nekim oblikom fizičkog ili mentalnog ograničenja, bilo da se radi o ograničenom kretanju (kretanje u invalidskim kolicima ili uz neki oblik pomagala), slabovidnim osobama, osobama sa problemima sa sluhom, osobama sa nekim oblikom mentalne retardacije i sl. Osim osoba sa invaliditetom, dostupnost turističkih proizvoda i usluga se odnosi na starije osobe, majke sa djecom i druge osobe čije kretanje, odnosno putovanje zahtjeva višu razinu dostupnosti. Ciljevi  Udruge  su  ostvarivanje doprinosa dostupnog turizma poticanjem i provedbom umreženih multidisciplinarnih znanstvenih, istraživačkih i edukacijskih projekata te razvojnih projekata u turizmu.

Članak 7.
Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su:
 • gospodarstvo,
 • turizam,
 • međunarodna suradnja,
 • obrazovanje, znanost i istraživanje,
 • održivi razvoj.
Ciljane   skupine   Udruge  s   obzirom   na   članstvo   i/ili   korisnike   prema  kojima   je udruga usmjerena su:
 • osobe sa nekim oblikom invaliditeta (lokalno stanovništvo i turisti),
 • lokalna i regionalna samouprava,
 • mali i srednji poduzetnici i obrtnici u turizmu,
 • fizičke osobe u turizmu,
 • poslovne organizacije,
 • turistički djelatnici,
 • udruge i građanske inicijative,
 • volonteri.

Članak 8.
Područja djelovanja Udruge prema Klasifikaciji djelatnosti Udruga:
 • 4.8. Turizam
 • 4.10. Strukovne udruge u gospodarstvu
 • 7.5.7. Zaštita prava osoba s invaliditetom
 • 10.3.2. Održivi turizam
Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge su:
 • Proširenje kvalitete turističke ponude te stvaranje nove turističke ponude dostupnog turizma,
 • Izrada programa i planova promicanja dostupnog turizma na području Republike Hrvatske,
 • Suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu, te svim drugim organizacijama, ustanovama, fizičkim i pravnim osobama koja podupiru rad udruge,
 • Promidžba ponude dostupnog turizma na nacionalnom i međunarodnom nivou,
 • Provođenje edukacijskih programa o dostupnom turizmu.
 • Uvođenje sustava kvalitete dostupnog turizma,
 • Savjetovanje vezano uz dostupni turizam,
 • Druge djelatnosti od interesa za promicanje dostupnog turizma na području Republike Hrvatske.
Djelatnosti Udruge provode se kroz aktivnosti:
 • Istraživanje trenutne turističke ponude za osobe s invaliditetom,
 • Kreiranje jedinstvene baze turističke ponude za osobe s invaliditetom,
 • Kreiranje turističke ponude pod zajedničkim nazivom (oznaka kvalitete)
 • Promocija turističke ponude za osobe s invaliditetom (Internet oglašavanje, izrada višejezične web stranice koja će biti prilagođena osobama s invaliditetom, povezivanje sa stranim turističkim agencijama, izrada brošure sa turističkom ponudom za osobe s invaliditetom),
 • Organizacija zajedničkih programa edukacije i pokretanje zajedničkih programa obuke,
 • Sudjelovanje na sajmovima turističkog sadržaja kao i u promotivnim akcijama,
 • Okupljanje pridruženih, počasnih članova i članova volontera s ciljem udruživanja,
 • Suradnja s institucijama, tijelima i drugim subjektima iz turističke djelatnosti,
 • Uključivanje u europske i svjetske trendove razvoja dostupnog turizma i
 • Ostale aktivnosti u cilju promicanja dostupnog turizma na području Republike Hrvatske.
Pored djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom Udruga sukladno posebnim propisima obavlja gospodarske djelatnosti radi ostvarivanja ciljeva Udruge. Udruga može
obavljati slijedeće gospodarske djelatnosti:
 • održavanje naplatnih tečajeva, seminara, radionica i konferencija,
 • najam oglasnog prostora u medijima u vlasništvu Udruge,
 • izdavanje publikacija,
 • posredovanje u projektima vezanima uz dostupan turizam,
 • pružanje konzultantskih usluga u projektima vezanima uz dostupan turizam,
 • promidžba i prodaja proizvoda i usluga iz područja turizma.

III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE
Članak 10
Rad Udruge je javan. Javnost djelovanja Udruge osigurava se:
 • izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,
 • izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,
 • korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),
 • javnim priopćavanjem,
 • organiziranjem posebnih događanja,
 • na druge odgovarajuće načine.

IV. ČLANSTVO U UDRUZI
Članak 11
Članstvo u Udruzi može biti redovno i počasno.
Redovnim članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja prihvaća Statut i druge opće akte Udruge.
Počasnim članom Udruge mogu postati fizičke i pravne osobe koje su svojim djelovanjem ili znatnijom materijalnom potporom posebno doprinijele razvoju Udruge.

Članak 12
Član udruge može postati maloljetna ili punoljetna fizička osoba, te pravna osoba.
Član udruge postaje se upisom u evidenciju članova na temelju potpisane pristupnice, a koju prethodno  razmatra  i  daje  pozitivno  mišljenje  Predsjednik  ili  Dopredsjednik  Udruge  u
roku  od  15 dana od podnošenja pristupnice.
Ukoliko se radi o maloljetnoj osobi mlađoj od 14 godina, pristupnicu potpisuje njezin skrbnik ili zakonski zastupnik.
Ukoliko se radi o maloljetnoj osobi starijoj od 14 godina, njezin skrbnik ili zakonski zastupnik treba dati svoju pisanu suglasnost na pristupnici.

Članak 13
Odluku  o  prijemu  u  redovno  članstvo  donosi  Skupština  po  primitku  molbe  za  prijem kandidata.
Prava i obveze člana Udruge stječu se danom upisa u popis članova. Svakom članu Udruge izdaje se iskaznica.
Oblik i sadržaj iskaznice utvrđuje Skupština Udruge.

Članak 14
Odluku  o  prijemu  u  počasno  članstvo  donosi  Skupština Udruge.

Članak 15
Prava, obveze i odgovornosti članova Udruge su:
 • da aktivno sudjeluju u radu i budu obaviješteni o radu Udruge i njegovih tijela te o materijalno financijskom poslovanju,
 • da biraju i budu birani u tijela Udruge,
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njegovih tijela,
 • da čuvaju i podižu ugled Udruge,
 • da čuvaju materijalna dobra Udruge,
 • da izvršavaju preuzete obveze,
 • da koriste članske pogodnosti koje im pruža članstvo u Udruzi,
 • da redovito plaćaju članarinu,
 • da poštuju odredbe važećih zakona i propisa, ovog Statuta te drugih akta Udruge.

Članak 16
Udruga  vodi  popis  svojih  članova.  Popis  članova  vodi  se  elektronički  i  sadrži  podatke o osobnom  imenu  ili  nazivu  člana,  osobnom  identifikacijskom  broju  (OIB),  datumu
rođenja, datumu  pristupanja  Udruzi,  datumu  prestanka  članstva  u  Udruzi,  te  po potrebi  može uključivati i druge podatke važne za Udrugu kao što su e-mail adresa, broj
mobilnog telefona, podatke o uplati članarine i slično.
Sukladno članku 19. Zakona o zaštiti osobnih podataka svaki član udruge ima pravo uvida u osobne podatke koji se o njemu obrađuju, dok se sukladno načelu razmjernosti pravo uvida
u osobne podatke drugih članova udruge smije omogućiti samo u odnosu na nužne podatke (kao što su ime i prezime člana udruge i datum pristupanja članstvu u udruzi), dok se svi
ostali podaci (primjerice  OIB, privatne adrese, datum rođenja člana udruge) moraju na odgovarajući način zaštititi.
Popis članova vodi Predsjednik.

Članak 17
Članstvo u Udruzi prestaje na sljedeće načine:
 • prestankom postojanja Udruge,
 • dobrovoljnim istupanjem iz članstva,
 • neplaćanjem članarine protekom tri mjeseca nakon isteka godine u kojoj je članarina trebala biti plaćena,
 • isključenjem iz članstva,
 • smrću člana fizičke osobe,
 • brisanjem iz odgovarajućeg registra člana koji je pravna osoba.

Članak 18
Članovi Udruge plaćaju Udruzi godišnju članarinu.
Visinu članarine određuje Skupština Udruge za svaku godinu zasebno.
Uplatom članarine stječe se pravo na člansku iskaznicu kao dokaz pravovaljanosti članstva u Udruzi.

Članak 19
Članovi  Udruge  stegovno  odgovaraju  za  povredu  članskih  obveza  i odgovornosti. Stegovna odgovornost  člana  postoji  ako  član  grubo  prekrši  odredbe  Statuta,  naruši
ugled  ili  ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljniju štetu Udruzi ili njezinom članstvu. Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku. Stegovni
postupak može pokrenuti bilo koji član Udruge. Stegovni postupak vodi Stegovno povjerenstvo i stegovne mjere predlaže Skupština Udruge koja odlučuje o stegovnoj odgovornosti člana.
U  stegovnom  postupku  utvrđuju  se  okolnosti  uslijed  kojih  je  došlo  do  povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.
Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći stegovne mjere:
 • opomena i
 • isključenje iz članstva Udruge.
Odluku  o  stegovnoj  odgovornosti  Skupština  Udruge  donosi  u  pismenom  obliku  i dostavlja članu.
Na odluku Skupštine Udruge član Udruge kojem je utvrđena stegovna odgovornost ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini.
Skupština  je  dužna  riješiti  žalbu  u  roku  30  dana  računajući  od  dana  dostave  žalbe.
Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

Članak 20
Članovima Udruge zaslužnim za promicanje Udruge, njezinog ugleda  i poslovanja, mogu se dodijeliti priznanja Udruge.
Vrste  priznanja,  kriteriji,  način  predlaganja  i  dodijele  reguliraju  se  posebnim  aktom  koji donosi Skupština Udruge.
Priznanja  Udruge  mogu  se  izuzetno  dodijeliti  i  drugim  osobama  zaslužnim  za  promicanje djelovanja i razvoj Udruge.
Odluku o dodijeli priznanja donosi Skupština Udruge.

V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE
Članak 21
Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.
Tijela Udruge su:
 • Skupština,
 • Predsjednik,
 • Dopredsjednik,
 • Tajnik (dalje: Tajnik),
 • Likvidator.

Skupština
Članak 22
Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini.
Skupština  je  najviše  tijelo  Udruge,  a  čine  ju  sve  poslovno  sposobne  fizičke  osobe  članovi Udruge te predstavnik pravne osobe koja je član Udruge, a kojeg imenuje osoba
ovlaštena za zastupanje  pravne  osobe  ako  unutarnjim  aktom  pravne  osobe  nije propisan  drukčiji  način imenovanja.
Na  Skupštinu  se  mogu  pozvati  i  sudjelovati  u  njezinom  radu  i  druge  osobe  bez  prava odlučivanja.

Članak 23
Skupština razmatra pitanja koja su od zajedničkog interesa za sve članove.
O ovim pitanjima Skupština zauzima stavove, donosi zaključke, smjernice i odluke. Sjednice Skupštine mogu biti redovne, izborne i izvanredne.
Redovna Skupština održava se najmanje jednom godišnje.
Izborna  Skupština  održava  se  svake  četiri  godine,  a  mora  se  sazvati  prije  isteka  mandata tijelima Udruge.
Predsjednik  Udruge  može  sazvati  Izvanrednu  Skupštinu  na  vlastitu  inicijativu ili  na  zahtjev najmanje 1/3 članova Udruge, s time da se odmah predloži  dnevni red.
Ako  predsjednik  Skupštine  ne  sazove  Skupštinu  na  zahtjev  predlagača u roku od 15 dana od podnesenog zahtjeva, a Skupština se mora održati u roku 30 dana od dana
podnošenja zahtjeva, može je sazvati predlagač.
Na Izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.
U  slučaju  isteka  mandata  tijelima  Udruge,  Skupštinu  Udruge  može  sazvati  osoba  koja  je  u registar Udruga upisana kao osoba ovlaštena za zastupanje ili najmanje 1/3 članova
Udruge koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 24
U okviru svoje nadležnosti Skupština Udruge:
 • usvaja Statut udruge te njegove izmjene i dopune,
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje Udruge,
 • bira i opoziva likvidatora Udruge,
 • odlučuje o povezivanju i o udruživanju s drugim udrugama u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga te o statusnim promjenama,
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu te izvještaj o radu i financijski izvještaj za prethodnu kalendarsku godinu,
 • odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti Udruge, o gospodarskim djelatnostima
Udruge, o prestanku rada Udruge i utvrđuje provođenja likvidacijskog postupka Udruge,
 • odlučuje o promjeni pečata Udruge,
 • donosi odluku o statusnim promjenama,
 • odlučuje o rješavanju sporova i sukoba interesa unutar Udruge,
 • odlučuje o isključenju iz članstva u drugogom stupnju,
 • imenuje arbitražno vijeće u slučajevima rješavanja sporova i sukoba interesa i
 • odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom te o pitanjima za koje Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijala Udruge.

Članak 25
Skupštinu  saziva  Predsjednik  Udruge  dostavljanjem  pismenih  poziva   članovima  Udruge putem pošte ili e-maila najmanje 8 dana prije održavanja sjednice Skupštine.
U  slučaju  spriječenosti  Predsjednika sjednicu  Skupštine  saziva  i  vodi  Dopredsjednik,  a  u slučaju spriječenosti obadvojice Tajnik.
Poziv sadrži podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv se, u pravilu, dostavljaju  i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.
Skupštinu vodi radno predsjedništvo.
Na početku rada Skupštine određuje se način glasovanja ako to nije utvrđeno posebnim aktom, poslovnikom o radu Skupštine. Glasovanje može biti javno ili tajno.

Članak 26
Skupština  može  pravovaljano  odlučivati  ukoliko  je  nazočna  najmanje  natpolovična  većina članova Skupštine.
Ukoliko Skupštini u zakazano vrijeme ne pristupi najmanje natpolovična većina članova Skupštine, početak rada Skupštine odgađa se za 30 minuta i tada Skupština može donositi
pravovaljane odluke ukoliko je nazočno najmanje 1/3 članova Skupštine.
Ukoliko i tada Skupštini ne pristupi 1/3 članova Skupštine, sazivatelj saziva novu Skupštinu u roku ne duljem od 8 dana i tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ukoliko je
nazočno najmanje 1/4 članova Skupštine.
Pravovaljane  odluke  donose  se  većinom  glasova  nazočnih,  osim  ako  ovim  Statutom nije drugačije određeno.
Odluke o promjeni Statuta i prestanku Udruge, Skupština donosi većinom od ukupnog broja članova Skupštine.

Predsjednik
Članak 27
Predsjednika Udruge bira Skupština na vrijeme od četiri godine i ista osoba može biti birana više puta za redom.
Predsjednik Udruge ujedno je i Predsjednik  Skupštine Udruge.
Predsjednik Udruge osigurava pravilan i zakonit rad Udruge.
Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini Udruge.

Članak 28
Predsjednik Udruge:
 • zastupa i predstavlja Udrugu,
 • odgovara za zakonitost rada Udruge,
 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine,
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini Udruge prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • dostavlja  zapisnik  s  redovne  sjednice  Skupštine  nadležnom  uredu  koji  vodi  registar Udruga,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Udruge.

Članak 29
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika zamjenjuje dopredsjednik, tajnik ili druga osoba koju odredi predsjednik.

Dopredsjednik
Članak 30
Dopredsjednika  Udruge  bira  Skupština  na  vrijeme  od  četiri  godine  i  ista  osoba  može biti ponovno birana više puta za redom.
Dopredsjednik Udruge:
 • zastupa Udrugu,
 • pomaže  predsjedniku  Udruge  u  njegovu  radu  i  zamjenjuje  predsjednika  u  njegovoj odsutnosti  ili  spriječenosti,  s  time  da  dok  zamjenjuje  Predsjednika  ima i  njegove nadležnosti propisane ovim Statutom,
 • surađuje  s  predsjednikom  Udruge  na  pripremanju  sjednica  i pripremanju nacrta prijedloga općih akata koje donosi Skupština Udruge,
 • obavlja i druge poslove koje im povjeri predsjednik Udruge ili na obavljanje kojih je ovim Statutom ovlašten odnosno poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukama Skupštine.
 • Dopredsjednik za svoj rad odgovara Skupštini i Predsjedniku.

Tajnik
Članak 31
Tajnika  Udruge  bira  Skupština  na  mandat  od  četiri  godine  i  ista  osoba  može  biti ponovno birana više puta za redom.
Tajnik Udruge:
 • zastupa Udrugu,
 • surađuje s predsjednikom i dopredsjednikom Udruge na pripremanju sjednica Skupštine i pripremanju nacrta prijedloga općih akata koje donosi Skupština,
 • zamjenjuje  Predsjednika i Dopredsjednika u slučaju njihove odsutnosti ili spriječenosti,  s  time  da  dok  zamjenjuje  Predsjednika  ima  i  njegove  nadležnosti propisane ovim Statutom,
 • izrađuje  odnosno  osigurava  izradu godišnjih i periodičnih izvještaja o radu i financijskom poslovanju Udruge,
 • vodi odnosno osigurava vođenje zapisnika  sa sjednica  Skupštine ,
 • vodi i čuva arhivu Udruge,
 • vodi i stara se o urednom vođenju popisa članova Udruge
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,
 • obavlja  i  druge  poslove  na  obavljanje  kojih  je  ovim  Statutom  ovlašten  odnosno poslove  koji  su  mu  stavljeni  u  nadležnost  odlukama  Skupštine.
Tajnik za svoj rad odgovara Skupštini i predsjedniku Udruge.

Odbori i povjerenstva
Članak 32
Skupština  može  osnivati  odbore  i  povjerenstva  te  druga  stalna  ili povremena radna tijela Udruge.
Aktom o imenovanju određuju se zadaci i poslovi te vrijeme na koje se članovi imenuju.
Odbori,  povjerenstva i druga povremena  radna  tijela  obavljaju  poslove  i zadaće  za  koje su osnovani i o tome podnose izviješća Skupštini Udruge.

Odredbe o izboru
Članak 33
Izbori  se  obavljaju  tajnim  glasovanjem,  u  pravilu,  između  više  kandidata  ako  Skupština  ne odluči drugačije.
Za Predsjednika je izabran kandidat koji je  dobio najviše glasova uz uvjet da je to ujedno i natpolovična većina glasova nazočnih članova.
Ako niti jedan kandidat u prvom krugu nije dobio natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova, u drugi krug glasovanja ulaze dva kandidata s najvećim brojem glasova i tada je
izabran kandidat koji je dobio više glasova.
Za  dopredsjednika i tajnika  izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova nazočnih članova.

Odredbe o opozivu
Članak 34
Mandat u svim tijelima Udruge traje 4 godine.
Mandat  prestaje  istekom  vremena,  opozivom  ili  usvajanjem  ostavke  na  funkciju.  
Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne
obavlja u skladu s ovim Statutom, odlukama tijela Udruge ili zakonom.
Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor.

VI. UDRUŽIVANJE UDRUGA I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGA
Članak 35
Udruga se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.  Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština.

Članak 36
Udruga  može  osnovati  podružnice  u  drugim  gradovima  na  području  Republike  Hrvatske. Podružnice se osnivaju radi ostvarenja ciljeva te učinkovitijeg djelovanja Udruge.
Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe.  Odluku o osnivanju i ukidanju podružnica donosi Skupština na prijedlog Predsjednika.

Članak 37
Unutarnji  ustroj,  nadležnost  te  ostala  prava  i  obveze  podružnica  uređuju  se Pravilnikom  o radu  podružnica.   Pravilnik  o  radu  podružnica  mora  biti  u  skladu  sa Statutom,  a  donosi  ga Skupština na prijedlog Predsjednika.

VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM I RASPOLAGANJE S
MOGUĆOM DOBITI
Članak 38
Imovinu Udruge čine:
 • novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,
 • novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
 • novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem gospodarske djelatnosti sukladno Zakonu,
 • druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom,
 • njezine nepokretne i pokretne stvari, te
 • druga imovinska prava.
Novčana sredstva Udruga stječe od:
 • članarine,
 • dobrovoljnih priloga, donacija i darova,
 • financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora,
 • projekata u svezi s ostvarivanjem ciljeva Udruge i
 • gospodarstvenih djelatnosti.
Udruga raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.
Ako Udruga provodi projekte i programe od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jednom godišnje, Udruga o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i
korištenja sredstava mora izvjestiti davatelja sredstava a putem mrežne stanice obavještava i širu javnost.
Prikupljena sredstva Udruga može koristiti isključivo za provedbu odobrenih projekata i programa.

Članak 39
Udruga  vodi  poslovne  knjige  i  sastavlja  financijska  izvješća  prema  propisima  kojima  se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 40
Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Članovi Udruge i članovi njegovih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.
Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

VIII. LIKVIDATOR
Članak 41
Likvidator  Udruge  može  biti  fizička  ili  pravna  osoba  koju  imenuje  i  opoziva  Skupština Udruge i koja se kao likvidator upisuje u registar udruga. Likvidator ne mora biti član Udruge.
Likvidator  ima  pravo  na  naknadu  troškova  za  svoj  rad  iz  sredstava  Udruge  u  visini koju određuje Skupština na prvoj sjednici nakon njegova imenovanja.
Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije  te  se  otvaranjem  likvidacijskog  postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.
Likvidator likvidaciju Udruge provodi u skladu s odredbama Zakona o udrugama.

IX. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA
POSTOJANJA UDRUGE
Članak 42
Razlozi za prestanak postojanja Udruge jesu:
 • odluka Skupštine o prestanku Udruge,
 • pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela Udruge razdvajanjem,
 • protek  dvostruko  više  vremena  od  vremena  predviđenog  za  održavanje  redovne sjednice Skupštine, a ona nije održana,
 • pravomoćna odluka suda o ukidanju Udruge,
 • pokretanje stečajnog postupka,
 • na zahtjev člana, ako je broj članova Udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje  Udruge,  a  Skupština  Udruge  u  roku  godinu  dana  od  nastupanja  te činjenice nije donijela odluku o prijemu novih članova.
Likvidator  je  dužan  nadležnom  uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja Udruge u registar Udruga u roku od 8 (osam) dana   od   dana   donošenja   odluke   o  prestanku  Udruge,   odnosno   pokretanju   stečajnog postupka.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine
Udruge.

Članak 43
Iznimno , postupak likvidacije neće se provoditi ako većina svih članova Skupštine Udruge da izjavu pred javnim bilježnikom da Udruga ne djeluje, da su ispunjene sve obveze Udruge i da je preostala imovina Udruge raspodijeljena u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

Članak 44
U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste
ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu.

X. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE
Članak 45
Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj
spor riješiti mirenjem.
U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Skupštinu udruge i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

XI. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI UDRUGE
Članak 46
Statut je temeljni opći akt Udruge. Statut donosi skupština Udruge. Ostali opći akti koje donosi Udruga moraju biti usklađeni sa Statutom.
Statut i ostali opći akti moraju biti u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

Članak 47
Statut donosi Skupština većinom glasova.
Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku propisanom za njegovo donošenje.

XII. STATUSNE PROMJENE
Članak 48
Statusne promjene su promjene pravnog položaja Udruge i to pripajanje, spajanje i podjela.
O statusnim promjenama odlučuje Skupština Udruge u skladu sa Zakonom i Statutom.
Pripajanje i spajanje ne mogu se provesti s udrugom čiji financijski izvještaju iskazuju negativan rezultat.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 49
Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se s danom donošenja na sjednici Skupštine Udruge održanoj 25. svibnja 2018. godine.
Predsjednica Udruge
Ivana Delač Tomljenović, mag.oec.

U Brod Moravicama, 25.05.2018.
Web dizajn studio Tajči d.o.o.
Udruga za promicanje dostupnog turizma
Čučak 7a, 51312 Brod Moravice
HR6724020061100891592
oib 03987300958
+385 99 875 2309
© updt-nolimits.hr
Back to content